Cookie beleid TOV

De website van TOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Indelingsbeleid

Indelingsbeleid

MET PLEZIER VOETBALLEN OP DE JUISTE PLEK BINNEN DE VERENIGING

Om het voetbalspel te spelen, het leerzaam te maken en er plezier aan te beleven is het in het (jeugd)voetbal van belang het aanbod voor elke leeftijdscategorie op maat aan te bieden. Wij geloven in de kracht van het voetbalspel en onze belangrijkste taak als vereniging is om iedere TOV-er een plek te bieden waar voetbal met plezier kan worden geleerd, gespeeld (en beleefd) op een voor ieder passend niveau in een sociale en veilige omgeving. We proberen ook spelers het beste uit zichzelf te laten halen, hun voetbaltalenten optimaal te benutten.

De primaire taak van onze vereniging is het organiseren en aanbieden van de sport voetbal. Het voetballen is wat wij met alle leden gezamenlijk organiseren en wat onze leden verbindt.

Een belangrijk onderdeel van het voetbaltechnisch beleid van TOV is het indelingsbeleid. Dit beschrijft onder andere uitgangspunten en afspraken over de wijze van indelen van de teams van de O7-pupillen t/m O19-junioren binnen onze vereniging. Het ondersteunt het (voetbaltechnische) kader om in de praktijk de juiste keuzes te maken bij het selecteren van spelers voor een bepaald team.

In deze publicatie:
- Waarom indelingsbeleid
- Wat is indelingsbeleid
- Indelingsbeleid Teams
- Tussentijds structureel verschuiven
- Tussentijds incidenteel verschuiven

Waarom indelingsbeleid voor onze jeugdspelers

TOV is een vereniging met een veranderlijk aantal jeugdleden. Zodra er twee of meer teams per leeftijdscategorie geformeerd kunnen worden heeft de vereniging de verantwoordelijkheid en taak aan te geven welke spelers in welk team indegeeld worden. Ieder individu is uniek en wil graag op de juiste ‘plek’ in de club terecht komen. Een plek die ‘past’. Eén waar de voetballer zich op zijn gemak voelt, maximaal het voetballen kan beleven, en waar het lid uitgedaagd wordt om het beste in zichzelf naar boven te halen. Het is van belang hier transparant en eenduidig beleid in te voeren en als zodanig te handelen. Gemaakte keuzes willen we goed en op de juiste wijze uit kunnen leggen, overigens zonder moeilijke gesprekken uit de weg te gaan.

Algemene uitgangspunten

 • TOV zal ieder individu gelijk behandelen en er is geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook.

 • Het indelingsbeleid gaat over alle actieve jeugdleden van de vereniging.

 • Van iedere individuele jeugdspeler staat de ontwikkeling centraal. Voor ieder lid wordt gezocht naar de best passende plek binnen de vereniging. Bij het positioneren binnen de vereniging wordt rekening gehouden met de persoonlijke behoefte, ambitie en ingeschatte ontwikkelingsmogelijkheden van ieder individu.

 • Samenstelling van teams is er op gericht zoveel mogelijk gelijkheid (homogeniteit) te creëren qua voetbalvermogen (wat een speler nu kan en laat zien), voetbaltalent en ambitie van de individuele speler in relatie tot andere teamspelers.

 • Ons doel is het opleiden van spelers, liefst in combinatie met sportieve successen. Maar het gaat dus niet louter om de bijdrage aan het winnen van wedstrijden. In jeugdvoetbal gaat het vooral om winst boeken in leren en ontwikkelen in plaats van wedstrijden (moeten) winnen.

 • Indelen van de teams per leeftijdscategorie vindt plaats vanuit het 1e (hoogste) team (bijvoorbeeld JO10-1 of JO13-1). Gevolgd door het 2e team tot het laagste team.

 • Voetbaltalent voor de toekomst of een voetbalbijdrage in het heden alleen is niet genoeg. Een positieve houding en gedrag van jeugdspelers zijn belangrijke voorwaardes om talent te kunnen ontwikkelen en de vereniging op positieve wijze te vertegenwoordigen. Dit is dan ook een belangrijk indelingscriterium.

 • Het indelingsbeleid geeft tevens richting aan een andere belangrijke pedagogische en maatschappelijke taak en functie van de (sport)vereniging. Het gaat bij TOV in de jeugdopleiding niet alleen om het ontwikkelen van voetballen. Jeugdspelers ervaren en leren ook belangrijke algemene competenties die sport en een vereniging in zich hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om communiceren, samenwerken, nakomen van afspraken en zelfkritisch vermogen.

 • Ons indelingsbeleid is transparant en in procedure vooraf bekend bij de spelers, ouders/verzorgers en andere betrokkenen binnen de vereniging.

 • De Technische Jeugd Coördinator (TJC) speelt een leidende rol in de uitvoering van het indelingsbeleid. De TJC maakt deel uit van de jeugdcommissie. Eindverantwoordelijk voor het indelingsbeleid is uiteindelijk het hoofdbestuur van TOV.


Wat is indelingsbeleid

Indelingsbeleid beschrijft de uitgangspunten en keuzes die wij als vereniging belangrijk vinden en hanteren bij het (her)indelen van alle individuele jeugdspelers in teams (onder 7 t/m onder 19). Het gaat om het formeren van de verschillende teams op basis van de voetbaltalenten (in brede zin, eerder omschreven) van de spelers. De trainer-coaches bepalen de opstelling. De jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor de indeling in de teams.

Doelstelling

Het indelingsbeleid van TOV zorgt voor een eenduidige werkwijze in het selecteren en indelen van jeugdspelers. We willen spelers op maat (qua leeftijd en niveau) positioneren binnen de vereniging. Hierdoor wordt maximaal voldaan aan de hoofdtaak van TOV: het organiseren van voetbal door de actieve leden het spel te laten spelen, er plezier aan te laten beleven en zich te kunnen ontwikkelen als voetballer en als persoon.

Daarbij ligt het accent verschillend bij de breedteteams en de selectieteams. Waar plezier bij beide categorieën voorop staat, gaat dit bij de selectieteams hand in hand met ambitie en prestatie. We willen het maximale aan kwaliteiten bij spelers naar boven halen en ze zo opleiden met als ultieme doel het eerste team van de vereniging. Een breedteteam heeft een meer recreatief karakter, een selectieteam is prestatiever ingesteld. De lat wordt hier hoger gelegd om spelers door weerstand beter te laten worden.

Indelingsbeleid Teams

Jaarlijkse structurele teamindeling

 • Bij het indelen van de teams streven we naar een (minimaal en maximaal) aantal spelers zoals hieronder aangegeven;
  JO8 (6 tegen 6) » 7 om 8
  JO9 (6 tegen 6) » 7 om 8
  JO10 (8 tegen 8) » 9 om 10
  JO11 (8 tegen 8) » 9 om 10
  JO12 (11 tegen 11) » 14 om 15
  JO13 » 14 om 15
  JO14 » 14 om 15
  JO15 » 14 om 15
  JO16 » 15 om 16
  JO17 » 15 om 16
  JO18 » 15 om 16
  JO19 » 15 om 16

 • Indelen van spelers(aantallen) in de teams per leeftijdscategorie vindt opbouwend plaats vanuit het 1e (hoogste) team (bijvoorbeeld JO14-1 of JO9-1), gevolgd door het 2e team (JO14-2 of JO9-2), etcetera.

 • In de JO8- en JO9-categorie wordt de teamindeling 7 om 8 aangehouden om ruimte te houden op een later moment nog teams aan te vullen en het terugplaatsen van spelers naar een lager team deels te voorkomen. 1e en 3e teams starten met 7 en 2e en 4e teams starten met 8 spelers.

  Als het aantal spelers bij het laagste team in de categorie niet goed uitkomt zal er een laatste team worden geformeerd bestaande uit een grote(re) groep (bijvoorbeeld 12) spelers. Deze spelers trainen met elkaar (als volledige groep), maar spelen twee wedstrijden in drie weken (dus ritme van twee wedstrijden spelen en één wedstrijd vrij). Dit team wordt namelijk verdeeld in drie gelijkwaardige groepen van (bijvoorbeeld vier) spelers.

 • Spelers spelen in principe in hun eigen leeftijdscategorie. Als spelers binnen hun eigen leeftijdscategorie te weinig mogelijkheden krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen wordt in overleg met trainer, speler en ouder/verzorger overwogen vervroegd door te stromen naar een oudere categorie. De TJC heeft hier een beslissende stem in. Voorwaarde is wel dat de speler een volwaardige kans krijgt in de basis van het hoogste (lees: selectie), oudere team en dus ook veel gaat spelen. Dit overigens zonder strikte toezegging en privileges.

  Verschuivingen naar oudere leeftijdscategorieën wordt in de pupillengroep (tot 12 jaar) sterk afgeraden omdat op deze leeftijd nog niet duidelijk is hoe een pupil zich zowel fysiek als mentaal gaat ontwikkelen. Uitgangspunt van verschuivingen naar oudere leeftijdscategorieën is dat de betreffende speler voor de rest van zijn jeugdvoetbal in een oudere leeftijdscategorie speelt dan zijn geboortejaar aangeeft

 • Jongens en meisjes worden gezien als jeugdvoetballers en er wordt geen onderscheid gemaakt in geslacht bij de indeling van de teams. Praktisch betekent dit dat jongens en meisjes op basis van geformuleerde uitgangspunten en indelingscriteria veelal gezamenlijk voetballen.

 • Jongens en meisjes spelen gemengd in de pupillen-categorie. Vanaf de junioren-categorie is ook het uitgangspunt om gemengd te spelen in een jeugdteam. Of er moet op basis van wenselijkheid én benodigde aantallen de mogelijkheid bestaan te spelen in een apart te formeren meisjesteam.

 • Het is in de KNVB jeugdcompetitie reglementair toegestaan gemengd te voetballen t/m de O21-junioren categorie. In de senioren is het reglementair niet toegestaan dat vrouwen spelen bij de mannen.

 • Jeugdspelers spelen per definitie niet in de seniorenteams, tenzij de jeugdspeler zeer talentvol is en aantoonbaar beter is dan spelers van het tweede team. Dan komt hij in aanmerking voor de eerste selectie van de vereniging. De gebruikelijke en logische weg van de jeugd naar de eerste selectie verloopt via het tweede selectieteam. In het tweede team wordt zichtbaar of een speler het eerste team kan halen. Hierover beslist uiteraard de hoofdtrainer.

 • Stage. Idealiter trainen de O19 selectie en de 1e en 2e seniorenselectie op dezelfde dag. Dit vergemakkelijkt het doorschuiven en meetrainen met een ander team. Na de winterstop trainen spelers die in aanmerking komen voor de seniorenselectie mee met het tweede team, als vorm van stage. Uitzonderlijke talenten kunnen ook met het eerste team meetrainen als stage. Dit alles in overleg tussen de TJC, trainer O19-1, trainer TOV 2 en de hoofdtrainer van TOV 1.

 • We willen het terugschuiven van spelers naar een lager team zoveel mogelijk voorkomen. Dit lukt niet altijd omdat de ontwikkeling van een jeugdvoetballer soms grillig verloopt en achteraf blijkt dat een gemaakte keuze toch niet de juiste was.

Overgang jeugd naar senioren

 • Wanneer een talentvolle jeugdspeler aan het einde van de jeugdperiode vervroegd over kan naar de senioren dan moet hij wedstrijden spelen. Als dit niet bij de eerste selectie het geval is dan speelt deze speler in de jeugd of in het tweede selectieteam. Hoe dit verloopt is maatwerk, met de speler, hoofdtrainer en de TJC als belangrijkste betrokkenen.

Tijdsplanning Jaarlijkse teamindeling

 • In maart start de jeugdcommissie met het samenstellen van een indelingscommissie (voetbaltechnisch kader) die de jeugdcommissie ondersteunt en adviseert over de nieuwe teamindeling van het aankomende seizoen. Deze commissie zal vertegenwoordiging hebben uit zowel de pupillen-, junioren-, als de meisjescategorie en zal uit minimaal 4 en maximaal 7 leden bestaan met een voetbaltechnische achtergrond ((selectie)jeugdtrainers) en/of in bezit zijn van één of meer KNVB jeugdcertificaten, en liefst UEFA C-diploma’s. Deze commissie zal worden aangehouden tot 4 weken na de start van het nieuwe seizoen.

 • De indeling zal plaatsvinden aan de hand van de POP’s (Persoonlijke Ontwikkelings Plannen) die alle trainers na de nulmeting nog tweemaal per jaar invullen en aan de TJC geven en samen doorspreken. De POP’s zijn een belangrijk handvat voor de indelingscommissie en niet vrijblijvend voor de trainers.

 • Voor alle trainers geldt dat zij voorafgaand aan het aangaan van een nieuw seizoen zij schriftelijk bevestigen constructief mee te zullen werken aan de POP’s.

 • De indelingsprocedure van de teams vindt plaats aan het einde van ieder seizoen in de maanden april, mei tot half juni.

 • De voorlopige teamindeling wordt, afhankelijk van welk team het betreft, op de volgende momenten bekend gemaakt aan de spelers:

  • Gehele pupillen categorie uiterlijk op 1 juli.

  • JO13-1/2, JO15-1/2, JO17-1/2, JO19-1 twee weken voor de uiterlijke overschrijvingsdatum.

  • Overige aansluitende teams in betreffende junioren-leeftijdscategorie op 1 juli.

 • Alle spelers zijn per 1 september definitief ingedeeld in een team. Het structureel niet indelen of uitstellen van keuzes in het positioneren van spelers tussen teams is niet wenselijk voor de positie van spelers en niet toegestaan.

 • De start van de indelingsprocedure (prestatieve teams) begint vanaf het bij elkaar komen door de indelingscommissie begin maart. Wanneer de selectiewedstrijden aanvangen moet al een beeld bestaan van de verschillende spelers en hun mogelijkheden.

 

Tussentijds structureel verschuiven

Het indelen vindt plaats aan het einde van ieder seizoen, maar gedurende het seizoen is het mogelijk dat op basis van individuele ontwikkeling of veranderingen in samenstelling van teams tussentijds spelers kunnen worden heringedeeld naar andere teams.

Als spelers binnen hun eigen leeftijdscategorie te weinig mogelijkheden krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, wordt in overleg met alle betrokkenen overwogen vervroegd tussentijds door te stromen naar een oudere categorie. Voorwaarde is wel dat de speler een volwaardige kans krijgt in de basis van het hoogste team (lees: 1e selectie) en dus veel gaat spelen. Dit overigens zonder strikte toezegging en privileges.

Door het onverwachts uitvallen of uitstromen van leden kan een tussentijdse herverdeling nodig zijn ter completering van teams. Uitgangspunt is dat het herindelen in beginsel weer opnieuw start bij het eerste team van een leeftijdscategorie en eindigt bij het laatste team. Om alle spelers opnieuw op de juiste plaats te krijgen en de juiste aantallen per team te realiseren zullen alle tussenliggende teams hier hun medewerking aan moeten verlenen.

Structurele verschuiving kan ook aan de orde komen als nieuwe jeugdleden gedurende het seizoen lid worden van TOV. Op basis van instroombeleid zal ook voor nieuwe leden zo snel mogelijk een goede passende plek worden gevonden. De hoofdtrainer van de leeftijdscategorie maakt hierin keuzes in overleg met de teamcoaches en na toestemming van de TJC en jeugdcommissie.

Instroombeleid nieuwe leden

 • Spelers die lid worden tussen 1 september en 1 maart volgen een instroomprocedure op maat afhankelijk van de leeftijdscategorie.

 • Nieuwe pupillen (t/m JO11) starten hun trainings- en wedstrijdactiviteiten in het zgn. instroomteam (= laatste) van de desbetreffende leeftijdscategorie. Wanneer een talent wordt herkend, zal getracht worden de speler snel naar een hoger team over te plaatsen, op het niveau dat bij de speler past.

 • Een tussentijdse structurele verschuiving tussen de pupillenteams is mogelijk op twee momenten in het seizoen: na de herfstvakantie en na de kerstvakantie (uiterlijk 15 januari). De TJC is hiervoor verantwoordelijk in samenspraak met de pupillen-hoofdtrainer, de leeftijdscoördinator, de overige coaches, en met goedkeuring van de jeugdcommissie. De TJC heeft uiteindelijk de beslissende stem.

 • Nieuwe leden JO12 t/m JO19 starten hun trainingsactiviteiten in het tweede team van de leeftijdscategorie (bijvoorbeeld JO15-2).

  • Op basis van 3 trainingen wordt de speler ingedeeld in het team waar hij het beste past. Dit kan, in relatie tot aantallen, consequentie hebben voor verschuiving voor andere spelers tussen de teams.

 • Spelers die na 1 maart lid worden, worden geplaatst in een team waar in spelersaantal ruimte is of in het laagste team van de leeftijdscategorie. Er vinden na deze datum geen structurele verschuivingen meer plaats tussen de teams. Bij teams waarbij het maximum aantal gewenste spelers voor dit team is overschreden, zal het nieuwe lid als trainingslid aanblijven tot einde seizoen.

Na de winterstop zal er een interne inventarisatie plaatsvinden met behulp van de POP’s. Opgevallen talentvolle spelers kunnen als een vorm van stage meetrainen met hogere teams. Het uitgangspunt is dat alleen spelers doorgeschoven worden die als talentvol worden gezien. Nog even opsommend welke kwaliteiten we grofweg daarmee bedoelen:
-technisch vermogen
-tactisch vermogen
-mentaliteit (o.a. ambitie, afspraken nakomen, in team kunnen functioneren, wil om te winnen)
-lerend vermogen (coachbaarheid).

Het structureel doorschuiven gaat altijd in overleg met alle betrokkenen en met goedkeuring van de TJC en jeugdcommissie. De speler zelf heeft hierin een belangrijke keuzevrijheid.

Tussentijds incidenteel verschuiven / Completeren teams

Iemand uit een onderliggend team binnen dezelfde leeftijdscategorie mag altijd doorschuiven om een team te completeren. Dit gebeurt in overleg tussen de trainer-coaches van de betreffende teams, waarbij de TJC op de hoogte wordt gebracht. Andere gevallen alleen in overleg met de TJC.

Bij het incidenteel completeren van teams spelen spelers maximaal de duur van een volledige wedstrijd, in de praktijk veelal twee halve wedstrijden bij twee verschillende teams. Zeker in de JO12/13/14/15 is het verstandig gedoseerd om te gaan met de belasting in verband met een verminderde belastbaarheid van in de groei zijnde spelers. Tevens is de belasting aanzienlijk hoger op het moment dat een speler deelneemt aan twee wedstrijden op één dag.
Als spelers incidenteel doorschuiven spelen zij minimaal een halve wedstrijd als het hun enige wedstrijd betreft op deze speeldag. Als zij al een halve wedstrijd hebben gespeeld (bijvoorbeeld bij eigen team), dan spelen zij minimaal een kwart wedstrijd extra.


Dit beleidsstuk is opgesteld door de Technische Commissie en de Jeugdcommissie van TOV
Overal waar spelers of voetballers staat wordt ook speelsters of voetbalsters bedoeld. Hiervoor is gekozen om de leesbaarheid van het document te vergroten.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!