Nieuws
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ©
  • 10-10-2018
  • TOV Redactie
  • Nieuws

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van T.O.V. (Tot Ons Vermaak) nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ALV. Deze vindt plaats op woensdag 14 november 2018 in de TOV-kantine aan de Geerenweg 6a.

Aanvang: 20:00 uur

Op zaterdag 3 november 2018 tussen 10.00 -  12.00 uur liggen de notulen van de ALV 15 november 2017 ter inzage in de bestuurskamer van vv TOV.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen ALV 15 november 2017
3. Jaarverslag seizoen 2017/2018
4. Financieel jaarverslag 2017
5. Kascommissie
6. Begroting 2018-2019
7. Sportparkzaken
- Verdere aanscherping rookbeleid
8. Bestuurszaken
    Bestuurssamenstelling
    - aftredend per 1 juli 2019 en niet herkiesbaar
       Remko Veltien
       Maartje Polvliet
9. Rondvraag
10. Sluiting

We rekenen op uw komst, de koffie staat klaar!


 

 

HOOFDSPONSORS JEUGDTEAMS DAMESTEAMS
Jan Eemwood Intersport van Dam COOP Baarn